اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۰۹۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۴۶۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۳۷۳۳ ۲۱ ۰۰۹۸
http://megaa.ir/

فکس
۳۶۶۱۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای گرگی ۹۱۲۲۲۶۴۴۱۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، کوچه خوانساری ، نبش پاساژ امیرکبیر ، پلاک 38

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، کوچه خوانساری ، نبش پاساژ امیرکبیر ، پلاک 38

  • :
  • ۳۳۹۵۰۹۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۹۴۶۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۱۱۳۷۳۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • http://megaa.ir/

  • :
  • ۳۶۶۱۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای گرگی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۰۹۳۷
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۶۱۶۷۴۰
 ۰۰۹۸ آقای گرگی ۹۱۲۲۲۶۴۴۱۰

آدرس